JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.


Algemene Voorwaarden 123Kampeer.nl


1.1 In onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van 123Kampeer.nl;
• Bestelling: een door de Koper bij 123Kampeer.nl ingediende bestelling ter verkrijging van (een) Product(en) voor een door of vanwege 123Kampeer.nl aangeboden Product(en);
• Betaling: bijschrijving van het door de Koper op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedrag op de rekening van 123Kampeer.nl
• Diensten: de door 123Kampeer.nl ter beschikking gestelde mogelijkheid een Bestelling te plaatsen en de door 123Kampeer.nl verzorgde afwikkeling van de Bestelling,
• Koper: de partij welke met 123Kampeer.nl een Overeenkomst ter zake de koop aangaat;
• Levering: het feitelijk ter beschikking stellen van de Producten door 123Kampeer.nl aan de Koper
• Partijen: de aanduiding van de Koper en 123Kampeer.nl gezamenlijk;
• 123Kampeer.nl: gevestigd te Leerdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 10044231, waarvan het rekeningnummer luidt: Rabobank NL77 RABO 0119404214 t.n.v. Brakkenstein B.V. IBAN: NL77RABO0119404214, BIC: RABONL2U

1.2 Gegevens 123Kampeer.nl:

• e-mailadres: info@123Kampeer.nl
• telefoonnummer: (+31) 085-4015499
• adres: Hoogeind 11 4143 LW Leerdam
• KvK 10044231
• Btw NL80.69.28.050 B01
• website: www.123Kampeer.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst gesloten tussen de Koper en 123Kampeer.nl en zijn van toepassing op alle Diensten, alsmede op alle aanbiedingen, nadere overeenkomsten en leveringen gedaan door 123Kampeer.nl, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van de informatie op de Website van 123Kampeer.nl. Het doen van een Bestelling impliceert dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

2.3 In geval van een bestelling op een wijze waarbij terhandstelling van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de Koper bij de Bestelling te kennen te geven dat hij een exemplaar van de Algemene Voorwaarden wil ontvangen. Indien de Koper zich niet kan verenigen met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden dient de Koper schriftelijk en gemotiveerd binnen 48 uur na kennisneming van de Algemene Voorwaarden te protesteren tegen de inhoud van de Algemene Voorwaarden. Indien de Koper voornoemde melding binnen de daarvoor staande termijn tijdig heeft gedaan, zullen Partijen nader in overleg treden

2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk door Partijen te worden overeengekomen en schriftelijk te worden vastgelegd.

2.5 Algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing, tenzij die toepasselijkheid door 123Kampeer.nl schriftelijk en expliciet is aanvaard.

2.6 Aan toezeggingen van (een) medewerker(s) van 123Kampeer.nl kunnen geen rechten worden ontleend, anders dan wanneer die schriftelijk door 123Kampeer.nl zijn bevestigd.

2.7 123Kampeer.nl heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen en /of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Een aanbod van 123Kampeer.nl is vrijblijvend en kan - indien nodig - door 123Kampeer.nl worden herroepen, doch uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding van het aanbod.

3.2 Een aanbod van 123Kampeer.nl wordt geacht door de Koper te zijn aanvaard indien deze door middel van een bestelling aangeeft welk(e) product(en)) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens heeft doorgegeven, en deze bestelling door 123Kampeer.nl is ontvangen.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat 123Kampeer.nl de aanvaarding door de Koper ter zake de Bestelling heeft bevestigd.

3.4 De Koper is gebonden aan iedere door 123Kampeer.nl ontvangen Bestelling. Een Bestelling kan door de Koper worden ingetrokken of
herroepen. De Koper kan 123Kampeer.nl verzoeken een Bestelling niet uit te voeren. Alsdan zal 123Kampeer.nl naar eigen inzicht
beoordelen of aan dat verzoek gevolg kan worden gegeven. Koper heeft recht op 14 dagen herziening na ontvangt van het Product(en).

3.5 Beroep op reclame door Koper binnen 14 dagen, zal koper de kosten en risico van het retour zenden van het Product(en) aan 123Kampeer.nl. geschiede op verantwoording van Koper. Retour zending geschiede in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd te zijn.

3.6 123Kampeer.nl zal aan de Koper nooit meer vergoeden dan de product(en) prijs, voor zover aantoonbaar aan 123Kampeer.nl voldaan. Bij gebleken defect aan product,
Niet vergoed worden eventuele extra kosten voor het retour zenden, welke de Koper heeft betaald alsmede vergoeding voor defecte producten, welke zijn ontstaan binnen en buiten de garantie periode. Bij gebleken defect zal het product worden onderzocht waarna tot reparatie zal worden overgegaan. Indien product onherstelbaar blijkt te zijn, zal het product worden vervangen voor een nieuw product.
3.7 Garantiebepaling is niet van toepassing op zaken als stokken, ritsen, nalatig onderhoud verkeerd gebruik en reparatie door derden welke niet zijn aangesteld door de 123Kampeer.nl

3.8 123Kampeer.nl heeft geen verplichting tot het sluiten van een Overeenkomst en kan daarvan om haar moverende redenen van afzien.

3.9 123Kampeer.nl heeft zonder opgaaf van reden geen verplichting tot levering bij verkeerd geprijste artikelen en/of omschrijvingen en/of bij storingen in de webwinkel.

Artikel 4 Prijzen en betalingswijzen

4.1 De prijzen gelden op het moment van de overeenkomst tussen Koper en 123Kampeer.nl. Onvoorziene veranderingen ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Koper en 123Kampeer.nl kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.2 Alle door 123Kampeer.nl aangegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in Euro‘s en inclusief BTW.

4.3 De door 123Kampeer.nl aangegeven prijzen zien niet op de door de Koper te maken kosten, zoals telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met www.123Kampeer.nl.

4.4 Voor de betaling van het bestelde product(en) zijn de volgende betaalwijzen mogelijk: iDeal ,Paypal ,onder Rembours zending en indien en voor zover uitdrukkelijk van toepassing verklaard, een bankoverschrijving.

4.5 Betaling door de Koper dient te geschieden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Koper in verzuim is. Alsdan is 123Kampeer.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden

4.6 Bij betaling met creditcard (niet online mogelijk) worden de gegevens beveiligd verwerkt. 123Kampeer.nl zal bij de creditcarduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.

4.7 Indien voor betaling door middel van een creditcard wordt gekozen, dient de Koper op eerste verzoek van 123Kampeer.nl een kopie van een geldig legitimatiebewijs en / of creditcard te verschaffen. 123Kampeer.nl is gerechtigd om van de Koper andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.

4.8 Betaling vanuit landen buiten Nederland is mogelijk, u dient dan bij betaling het BIC nummer RABONL2U en/of IBAN/ZWIF nummer NL77RABO0119404214, te vermelden tnv Brakkenstein B.V.

4.9 123Kampeer.nl heeft geen verplichting tot levering van verkeerd geprijste artikelen op de website, drukfouten zijn voorbehouden.

Artikel 5 Levering

5.1 123Kampeer.nl gaat pas tot Levering van de Product(en) over zodra Betaling door de Koper heeft plaatsgevonden en ontvangen is door 123Kampeer.nl op rekening NL77RABO0119404214 tnv Brakkenstein B.V. 123Kampeer.nl berekend éénmalige afhandelingskosten per bestelling.
Voor tarieven zie: Verzending & kosten

5.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst kiest de Koper de door hem gewenste Leveringsmethoden. Levering van de Product(en) geschiedt per Postnl.

5.3 Ongeacht de wijze waarop de Product(en) worden geleverd, geschiedt de verzending en de afgifte daarvan voor risico van de 123Kampeer.nl Bij vermissing of misbruik van derden is 123Kampeer.nl niet aansprakelijk.

5.4 123Kampeer.nl kan ervoor kiezen dat de Product(en) worden afgeleverd op een andere wijze dan door de Koper is gekozen. In een dergelijk geval zullen Partijen in overleg treden.

5.5 Indien de Koper heeft gekozen voor Levering van de Product(en) per post en de Koper de Product(en) per aangetekende post wil ontvangen, zal 123Kampeer.nl de Product(en) op verzoek en voor rekening van de Koper per aangetekende post met waardevermelding aan de Koper leveren.

5.6 Indien Postnl niet in staat is de Product(en) persoonlijk af te leveren, zullen de Product(en) naar het dichtstbijzijnde postkantoor of agentschap worden gezonden, alwaar de Product(en) twee weken zullen blijven liggen. Hiervan wordt door Postnl schriftelijk melding gedaan op het (bestel)adres van de Koper.

5.7. Indien de Koper een aan hem gezonden Product(en) niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het Product(en) door Postnl naar 123Kampeer.nl wordt geretourneerd, doet de Koper daarmee afstand van zijn recht op Levering. Alsdan is de Koper gehouden de kosten van het retour zenden van de Product(en) aan 123Kampeer.nl te vergoeden.

5.8 123Kampeer.nl streeft er naar de Product(en) binnen vijf werkdagen na ontvangst Betaling aan de Koper te verzenden. Indien en voor zover de Product(en) van de Koper niet binnen acht dagen hierna zijn ontvangen, is de Koper verplicht ter zake contact op te nemen met 123Kampeer.nl.
Na het verstrijken van voormelde periode gaat 123Kampeer.nl ervan uit dat de Product(en) door de Koper in goede orde zijn ontvangen.

5.9 Levering aan koper geschiedt in een maximaal termijn van 30 dagen na ontvangst betaling bij 123Kampeer.nl Koper heeft het recht op veertien dagen reclame na ontvangst van het Product(en)

5.10 Levering van Speciale Bestelling artikel(en) aan koper heeft een afwijkende leveringstermijn en geschiedt in een maximale termijn van 45 dagen na ontvangst betaling bij 123Kampeer.nl Koper kan de artikel(en) niet retourneren of annuleren. Een Speciale Bestelling artikel(en) wordt duidelijk aangegeven in de product omschrijving en heeft een afwijkende leveringstermijn en kan niet gezien worden als een standaard voorraad artikel(en).
Speciale Bestelling artikel(en) worden nadrukkelijk op verzoek van de koper speciaal voor deze besteld bij de fabrikant en doet de koper afstand van het herroepingsrecht.
Mede omdat steeds meer fabrikanten deze onderdelen ook niet meer standaard op voorraad hebben, bij bestelling worden deze dan speciaal voor u op de gewenste maat en/of samenstelling geproduceerd.
Derhalve zijn deze producten uitgesloten van het recht van retour!

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 123Kampeer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of defect van Product(en) door de Koper door welke oorzaak dan ook.

6.2 123Kampeer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de Bestelling en Levering van Product(en) die niet heeft plaatsgevonden bij respectievelijk door 123Kampeer.nl noch voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Koper, niet geheel worden afgewikkeld door 123Kampeer.nl en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.

6.3 De informatie op de Website(s) van 123Kampeer.nl is (deels) afkomstig van derden. 123Kampeer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

6.4 123Kampeer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik of de inhoud van internetpagina‘s waarnaar op de Website van 123Kampeer.nl een link is opgenomen of van internetpagina‘s waarop een link is opgenomen naar de Website van 123Kampeer.nl

6.5 123Kampeer.nl aanvaardt geen aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming wordt veroorzaakt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen, telecommunicatielijnen van de Gebruiker of systemen van derden, welke niet door 123Kampeer.nl in het kader van de Diensten wordt beheerd.

6.6 123Kampeer.nl is niet aansprakelijk voor door de Koper geleden schade welke ontstaan is door een niet aan 123Kampeer.nl toe te rekenen tekortkoming.

6.7 Onder een tekortkoming die 123Kampeer.nl niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van 123Kampeer.nl onafhankelijke gebeurtenis, die de nakoming tijdelijk of blijvend verhindert of vertraagt, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alle omstandigheden, zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van 123Kampeer.nl ontstaan.

Artikel 7 Persoonsgegevens

7.1 De door de Koper opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van 123Kampeer.nl De gegevens worden gebruikt
voor het nakomen van de Overeenkomst en het aanbieden en leveren van de Diensten, alsmede voor administratieve doeleinden en voor het
aan de Koper toezenden van informatie met betrekking tot Diensten, producten en activiteiten van 123Kampeer.nl

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Eventuele klachten van Kopers naar aanleiding van de door 123Kampeer.nl geleverde Product(en) dienen schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling klantenservice van 123Kampeer.nl, welke zorg draagt voor de afhandeling binnen één week. De op voornoemde wijze ontvangen klacht wordt door 123Kampeer.nl schriftelijk bevestigd en afgehandeld.

8.2 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk.

8.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere Overeenkomsten van welke zodanige Overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter.

© 2016 123Kampeer.nl
Zoek op fabrikant
ADVIES OF VRAAG?

Bel 085 401 54 99 of email ons via info@webshopservice.nl